کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
س‍ال‍م‍ن‍دی‌
ک‍ار و اش‍ت‍غ‍ال‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رس‌، پ‍ل‌
م‍ی‍ش‍ارا، ب‍رای‍ان‌
ون‍در زن‍دن‌، ج‍ی‍م‍ز دب‍ل‍ی‍و، ۱۹۹۶w semaj ,nednaZ rednaV.
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
س‍اوالان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی روان شناسی تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد آستان قدس رضوی موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴ر۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پیری
میشارا، برایان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۶۱‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بزرگسالان
میشارا، برایان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۶۱‬,‭‌م۹ر۸۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران موسسه نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رشد
وندر زندن ، جیمز دبلیو، ۱۹۹۶w semaj ,nednaZ rednaV. ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭و۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کار
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک