کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : گ‍ی‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
substance dependence
ات‍ی‍ول‍وژی‌
ت‍وت‍ون‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
س‍رس‍خ‍ت‍ی‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ورزش‍ی‌
م‍وادم‍خ‍در
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
گ‍ی‍لان‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ف‍ره‍اد
دادون‍د، ش‍ی‍وا
ص‍اب‍ر، ف‍اطم‍ه‌
ع‍زی‍ز، اح‍م‍د
ع‍ف‍ت‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍ات‍م‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
م‍لازاده‌ اس‍ف‍ن‍اج‍ی‌، رح‍ی‍م‌
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸ - م‌
پ‍ورس‍ی‍د، ف‍اطم‍ه‌
ی‍ب‍ل‍وی‍ی‌، وح‍ی‍د
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
دف‍ت‍ر ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍ور، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (گ‍ی‍لان‌)
ش‍رک‍ت‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍وت‍ون‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری بر عملکرد شش ماهه اول ۱۳۷۶-۷۷ اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر
ایران .گیلان ، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر ؛  گیلان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۶۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نگاهی به وضعیت موادمخدر در جهان ، ایران ، استان در سال ۱۳۷۴
ایران .گیلان .دفتر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر ؛  گیلان دفتر شورای هماهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۴۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی گرایش دانشجویان به موادمخدر و عوامل اجتماعی موثر بر آن ( مطالعه موردی دانشجویان پسر دانشگاه گیلان )
مقصودی ، محمدباقر ؛  دانشگاه گیلان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۵۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان گیلان
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  گیلان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۸ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سختی روان شناختی ، هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس در افراد معتاد و عادی
ملازاده اسفناجی ، رحیم ؛  دانشگاه گیلان ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در مردان معتاد و غیر معتاد
صابر، فاطمه ؛  دانشگاه گیلان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
کیفیت زندگی وابستگان به مواد و ارتباط آن با سلامت روانی
عفتی ، مرضیه ؛  دانشگاه گیلان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۵۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سبک های دلبستگی و اختلال های خوشه B شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد و افراد غیر مبتلا بر اساس II-IMCM
محمدی ، حاتم ؛  دانشگاه گیلان دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین استرس با ولع مصرف در وابستگان به مواد ساکنین شهر رشت
پورسید، فاطمه ؛  گیلان ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۳۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸ - م ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر متغیرهای قلبی عروقی و ترکیب بدن مردان مبتلا به پرفشار خونی یک سال پس از ترک مواد افیونی
یبلویی ، وحید ؛  گیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۱۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عمومی کپک زدگی توتون
عزیز، احمد ؛  دخانیات منطقه گیلان مرکز تحقیقات توتون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۲۳۳ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی سال ۱۳۶۷
ایران .رشت .انستیتو توتون ؛  گیلان شرکت دخانیات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۲۳۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان مصرف اکستازی در دانشجویان استان مرزی گیلان - ۱۳۸۵
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ؛  گیلان دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۱۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح خونی سروتونین و دوپامین و رفتار قلبی - عروقی مردان معتاد به مت آمفتامین در دوره بازتوانی
دادوند، شیوا ؛  گیلان ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۴۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی شناخت علل و عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد، خریدوفروش ، قاچاق از زندانیان جدیدالورود به زندان های استان گیلان
اصغری ، فرهاد ؛  گیلان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهور، دفتر تحقیقات و آموزش (گیلان )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۰۸۷ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک