کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ی‍ن‍ات‌، ح‍ی‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ن‍ات‌، ح‍ی‍ی‍م‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌
م‍ع‍ی‍ن‌
م‍ه‍دی‌ ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌؛ ن‍ک‍ت‍ه‌پ‍ردازان‌؛ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روابط بین پدر، مادر و کودک
گینات ، حییم ؛  [تهران ] غلامعلی شعبانی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان و خانواده :بررسی مشکلات روابط والدین با نوجوانان
گینات ، حییم ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌گ۹‌م۲۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رابطه بین والدین و کودکان :راه حلهای جدید برای مسائل قدیمی
گینات ، حییم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بلوغ
گینات ، حییم ؛  تهران مهدی قراچه داغی ؛ نکته پردازان ؛ آموزش و پرورش ، مرکز مطالعات و تحقیقات ملی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌گ۹‌م۲۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک