کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‍ک‌
ت‍ری‍اک‌
خ‍ش‍خ‍اش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
طرح‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌ س‍خ‍اوت‌، ص‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ب‍ه‍ب‍ودی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رب‍ان‍ی‌ ، س‍ون‍ی‍ا
ش‍ک‍وه‍ی‌، ف‍ره‍اد
طی‍ب‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍رت‍ه‍ران‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
ف‍خ‍ر، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل اعتیاد جوانان ونوجوانان به موادمخدر
شکوهی ، فرهاد ؛  تهران ۱۳۵۷
شماره راهنما: ۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات سیتوژنتیکی شیره تریاک روی رشدگلبولهای سفیدوکروموزومهای انسان درمحیطکشت
طیبی ، ناهید ؛  جندی شاهپور ۱۳۵۷
شماره راهنما: ۱۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شخصیت معتادان باالکل ومقایسه باشخصیت معتادان دیگر
فخر، سیدحسین ؛  تهران ۱۳۵۷
شماره راهنما: ۱۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین مقدارتبائین درگیاه پاپاوربراکته اتوم
جعفربانی ، سونیا ؛  مشهد ۱۳۵۷-۵۸
شماره راهنما: ۱۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرآلکالوئیدهای تریاک برروی دستگاه گوارش
علی اکبرتهرانی ، غلامرضا ؛  مشهد ۱۳۵۷-۵۸
شماره راهنما: ۱۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرتریاک روی دوازدهه ( هیپوترمی درمعتادین به تریاک )
اکبری سخاوت ، صمداسماعیل ؛  تبریز ۱۳۵۷-۵۸
شماره راهنما: ۱۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی
علیزاده ، مهرانگیز ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ع۸‌م۴‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[طرح و عملیات قرارگاه تاکتیکی والفجر]
ایران .کمیته انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] کمیته انقلاب اسلامی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ۴۰۰گ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مشکلات اجتماعی و اقتصادی پزشکی و بهداشتی سالمندان شهر تهران ( بالاتر از ۶۰ سال )
بهبودی ، غلامحسین ؛  دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ۱۳۵۷-۵۸
شماره راهنما: ۴۳۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک