کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر در ک‍ودک‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- خ‍اطرات‌
داروه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌ --ارت‍ش‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ -- ۱۹۵۵- ۱۹۶۵ م‌
ش‍ه‍ی‍دان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- روح‍ان‍ی‍ت‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‍ی‌، ن‍اص‍ر
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴-
ش‍وش‍ار، پ‍ل‌، ۱۹۱۲-
ص‍دری‌، ن‍اه‍ی‍د
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍روم‌، اری‍ک‌،۱۹۰۰- ۱۹۸۰ م‌
م‍ح‍م‍ودی‌ ، س‍ه‍ی‍لا
ن‍واب‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌، ۱۳۱۵-
ک‍ی‍ه‌زا، ج‍ول‍ی‍ت‍و،۹۴۰-
 
ناشر:
اب‍ت‍ک‍ار ه‍ن‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
ص‍داوس‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رواری‍د
ن‍ش‍رن‍و
ورازت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیدارگران اقالیم قبله
حکیمی ، محمدرضا، ۱۳۱۴- ؛  تهران دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۹‬,‭‌ح۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شهدای روحانیت شیعه در جبهه
قم دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شهدای روحانیت :خرداد ۴۲ - بهمن ۵۷
[قم ] حوزه علمیه قم   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۷‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان نابهنجاریها
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  [تهران ] ابتکار هنر   ، [۱۳۶۲]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کنفرانسهای کنگره بیماریهای عفونی کودکان ، شهریور ماه ۱۳۶۲ ، مشهد
کنگره بیماریهای عفونی کودکان ( نخستین :۱۳۶۲ : مشهد) ؛  مشهد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی داروئی
شوشار، پل ، ۱۹۱۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۲۲/۵‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فریاد روزها
حکیمی ، محمدرضا، ۱۳۱۴- ؛  قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌ک۹۷‌ف۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین مصرف سیگار ومیزان کلسترول CLDH تری گلیسیرید، هموگلوبین ، هماتوکریت وپلاکتهای خون
محمودی ، سهیلا ؛  اصفهان ۱۳۶۲
شماره راهنما: ۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد ره آورد استعمار
ایران .وزارت ارشاد اسلامی . اداره کل تبلیغات و انتشارات ؛  تهران ورازت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مصرف نادرست داروهای خطرناک
جهان .سازمان ملل متحد ؛  سازمان ملل متحد   ، ۱۳۶۲=۱۹۷۳
شماره راهنما: ۱۱۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هدف :تهران
کیه زا، جولیتو،۹۴۰- ؛  تهران نشرنو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌ک۹‍ه۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آیا انسان پیروز خواهد شد؟
فروم ، اریک ،۱۹۰۰- ۱۹۸۰ م ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭D‬,‭۸۴۳‬,‭‌ف۴آ۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیداری از جبهه عشق و خون
ایرانی ، ناصر ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۸‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل اعتیاد در ایران
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران ۱۳۶۲
شماره راهنما: ۱۲۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه اعتیاد جوانان ( بررسی ساخت خانواده و ویژگیهای روابط خانوادگی معتاد)
صدری ، ناهید ؛  تهران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ۲۲۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک