کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ب‍داد
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ای‍ران‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
ح‍ق‍وق‌
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍وارش‌
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س‌)،۱۳ ؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ .خ‍طب‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍زال‍دی‍ن‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، داری‍وش‌
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
ض‍ی‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰
ف‍ارس‌ ،خ‍ل‍ی‍ل‌
واردی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ک‍واک‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۱۲۷۱- ۱۳۲۰ ق‌
 
ناشر:
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
رش‍دی‍ه‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍داری‌ خ‍راس‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍ا
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌، س‍ازم‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍ه‍داری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌، ش‍رک‍ت‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح خطبه حضرت زهراء(ع )
حسینی زنجانی ، عزالدین ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷/۲۲‬,‭‌ح۵‌ش۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز و اعصاب
سلیمانی ، داریوش ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‌س۸‌ب۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طبیعت استبداد
کواکبی ، عبدالرحمن بن احمد، ۱۲۷۱- ۱۳۲۰ ق ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۹ط۲۱۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :شناسائی - علل - پیشگیری
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  وزارت بهداری ، سازمان منطقه ای بهداری استان آذربایجان شرقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رادیولوژیک عوارض اورگانهای بدن در معتادین
فارس ،خلیل ؛  تهران ۱۳۶۳-۶۴
شماره راهنما: ۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تحقیق درباره آلکالوئیدهای تریاک برقندخون ،گلیکوژن کبد،انسولین سرم ،ونقش گیرنده های بتاآدرنژیک براین اثرات درموش صحرائی
واردی ، معصومه ؛  شیراز ۱۳۶۳
شماره راهنما: ۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر المیزان
طباطبائی ، محمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  قم مرکز نشر فرهنگی رجا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲۵‌م۹۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد جنگ نامرئی علیه انقلاب اسلامی
ستاد مبارزه با موادمخدر.استان خراسان .کمیته تبلیغات و بازپروری معتادین ؛  مشهد روابط عمومی استانداری خراسان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توتون پیپ
ایران .انستیتو توتون ؛  وزارت صنایع ، شرکت دخانیات ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ۱۲۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ؛  [تهران ] رشدیه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۰۸‬,‭‌ض۹‌ح۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک