کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌ -- .ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ری‍اک‌
ع‍وام‍ل‌ اع‍ت‍ی‍اد
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
م‍ص‍رف‌
م‍وادم‍خ‍در
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
 
پدیدآور:
آذرگ‍ش‍س‍ب‌ اس‍م‍رود، اذن‌ ال‍ه‌
ت‍اب‍ن‍ده‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
رش‍ی‍دپ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ال‍ح‍ی‌ ع‍م‍ران‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ل‍در، ف‍ران‍س‍واز
م‍خ‍ت‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ی‍رس‍ی‌، اس‍ت‍ر
ک‍ری‍م‌پ‍ور، ص‍ادق‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ای‍ران‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ری‌، م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍وس‍س‍ه‌ دی‍ن‌ و دان‍ش‌
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ دائ‍م‍ی‌ ک‍ت‍اب‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر مدیریت اسلامی
رشیدپور، عبدالمجید ؛  [تهران ] موسسه دین و دانش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭ر۵د۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحریم تنباکو
زنجانی ، محمدرضا ؛  [تهران ] نمایشگاه دائمی کتاب   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۱۲‬,‭ز۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد
سمینار بررسی مسائل اعتیاد( نخستین :۱۳۶۴ : همدان ) ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آماری مسمومیت بامشتقات تریاک دربخش مسمومین بیمارستان خورشیداصفهان درسال ۱۳۶۴
صالحی عمران ، محمدتقی ؛  اصفهان ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۲۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه واقعه ی تنباکو
مختاری ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌م۳،‌ن۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادبه موادمخدردرایران ( هروئین )
تابنده حقیقی ، عبدالرسول ؛  تهران ۱۳۶۵-۶۶
شماره راهنما: ۱۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری اسناد و کتب
فیلدر، فرانسواز ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد
کریم پور، صادق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۴و۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم ساده فهرست نویسی :دفتر راهنما برای سازمان کتابها و سایر مواد کتابخانه مدارس و کتابخانه های عمومی کوچک
پیرسی ، استر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌پ۹‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیانیه کنفرانس بین المللی اعتیاد و قاچاق موادمخدر سندomc
تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۵=۱۹۸۷
شماره راهنما: ۱۶۵گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع فعالیتهای آتی در زمینه مبارزه با اعتیاد و قاچاق موادمخدر،سندomc
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر،اداره کل روابط بین الملل ؛  تهران اداره کل روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۵=۱۹۸۷
شماره راهنما: ۱۹۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اجلاسیه جهانی کنترل استعمال موادمخدر۱۹۸۷
مدیریت کل مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۵=۱۹۸۷
شماره راهنما: ۳۴۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران پیرامون ( ارتباط سیگار و بیماریها )و پیشنهادات آموزشی بهداشت
آذرگشسب اسمرود، اذن اله ؛  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۶۵-۶۶
شماره راهنما: ۴۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کلیه و دمنه
تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۹۲‬,‭‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل وعوارض روانی ، اجتماعی اعتیاددر ایران
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران ایران . معاونت فرهنگی ،اجتماعی نخست وزیری ، مرکز بررسی مسائل روانی اجتماعی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۷۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک