کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۶-۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍ک‍ال‍وئ‍ی‍ده‍ا
اث‍رف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ب‍ائ‍ی‍ن‌
اع‍ت‍ی‍اد
ت‍ری‍اک‌
داروه‍ای‌ گ‍اب‍ارژی‍ک‌
درد
دودس‍ی‍گ‍ار
س‍ی‍گ‍ارت‌
م‍رف‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍وادم‍خ‍در
وی‍روس‌ اپ‍ش‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ار
 
پدیدآور:
اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ زاده‌ ، خ‍س‍رو
اب‍وال‍ف‍ت‍ح‍ی‌، روی‍ا
اف‍ت‍خ‍اری‌، ک‍اوه‌
ج‍اودان‌، م‍ری‍م‌
ج‍ه‍ان‍دی‍ده‌، زه‍را
ح‍ی‍دری‍ان‌، زه‍را
خ‍ض‍رب‍ی‍گ‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
س‍راب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‌ ، روب‍اب‍ه‌
ص‍ف‍ائ‍ی‌ ، ف‍رش‍ی‍د
ص‍ف‍ری‍ان‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، ص‍ف‍ری‍ان‌
م‍ح‍م‍دی‌ ن‍ق‍ده‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ق‍دم‌ پ‍ور، ال‍ه‍ام‌
م‍ق‍ی‍م‌پ‍ورب‍ی‍ژن‍ی‌، خ‍ض‍رال‍ل‍ه‌
پ‍ره‍ی‍زگ‍ار، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نگرشی اپیدمیولوژیک بر مسئله اعتیاد در ایران
شیخ الاسلام ، روبابه ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش سیگار در بروز انفارکتوسهای زودرس و بررسی آماری آن ازسال ۶۱-۶۵ در بیمارستان امام رضا(ع )مشهد
مقیم پوربیژنی ، خضرالله ؛  مشهد ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادبه ترکیبات وداروهای غیرمخدر ومحرومیت ازآنها
صفائی ، فرشید ؛  مشهد ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۳۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
عفونتهای ویروس اپشتین بار
ابوالحسن زاده ، خسرو ؛  اصفهان ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مسمومیت باالکل
جهاندیده ، زهرا ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی گرایشهای بیمارگونه روانی وبرخی ویژگیهای اجتماعی درزنان معتاد
حیدریان ، زهرا ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تومورهای مثانه وارتباط آن باشغل واعتیاد درطی ۵ سال ازسالهای ( ۶۰الی ۶۴ ) بیماران بستری دربخش ارولوژی بیمارستان امام خمینی تبریز
سرابی ، سعید ؛  تبریز ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مسمومیت بامتانول واتانول :بررسی موارد مسمومیت آن درآزمایش بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع )
پرهیزگار، قاسم ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیرسیگار برروی C-LDH ، کلسترول تام و تری گلیسیرید تام سرم
محمدی نقده ، مصطفی ؛  تبریز ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر داروهای گابارژیک بر سندرم قطع مصرف مرفین
صفریان فیض آبادی ، علیرضا ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۳۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
جداسازی و شناسائی آلکالوئیدهای برگ گیاه پاپاور سیلندریکوم منطقه مهاباد
افتخاری ، کاوه ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۳۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر داروهای گابارژیک بر سندرم قطع مصرف مرفین
فیض آبادی ، صفریان ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۳۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تحقیق در روشهای مختلف تشخیص مرفین در ادرار معتادین و تداخل بعضی از داروها در نتیجه آزمایشات
خضربیگی ، سهیلا ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۳۶۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات متضاد گیرنده های 1-D ,2-D دوپامینی بر بی دردی ناشی از مرفین
مقدم پور، الهام ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۳۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر ضددردی با کلوفن و مقایسه اثر آن با مرفین
جاودان ، مریم ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۳۹۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
استخراج تبائین و ارزیابی اجمالی بر وجود سایر آلکالوئیدها در کپسولهای نارس گیاه پاپاوربراکته اتوم ، منطقه مهاباد، ایران
ابوالفتحی ، رویا ؛  دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۶۹۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک