کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰-۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍ف‍اس‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍اج‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حقوق زن و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی
ایران .معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا، اداره کل مطالعات و برنامه ریزی ؛  اداره کل مطالعات و برنامه ریزی معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۱
شماره راهنما: ۲۰۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه برنامه ملی مبارزه با موادمخدر، گزارش ۳
ایران .موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ؛  تهران موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۱ ,
شماره راهنما: ۱۸۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک