کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ۱۳۵۸. -
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ای‍ران‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ای‍ران‌ -- س‍م‍ن‍ان‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍م‍دان‌
خ‍ان‍واده‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
زب‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍ش‍ک‍ل‌گ‍ش‍ائ‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
زن‍ده‌دل‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۱-
س‍ت‍ی‍ر، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا، ۱۹۱۶- ۱۹۸۸
س‍رم‍د، زه‍ره‌، ۱۳۱۳-
ش‍ادروان‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ف‍ران‍س‍ی‍س‌، دی‍و، ۱۹۴۱-
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
ه‍ی‍ک‍س‌، ه‍رب‍رت‌
ک‍اک‍رن‌، ری‍م‍ون‍د
ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا، اص‍غ‍ر، ۱۳۱۹-
گ‍لات‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
رش‍د
س‍خ‍ن‌
س‍پ‍ه‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ای‍ران‍گ‍ردان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ وث‍ق‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ادر
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر گ‍ن‍دم‌
پ‍روان‍ه‌ ک‍ارک‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان و شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷ ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭‌ل۹ز۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در علوم رفتاری
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم رفتاری
سرمد، زهره ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۲ر۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان چه می گویند؟ تحلیلی بر روابط نوجوانان و والدین آنها
کیهان نیا، اصغر، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر مادر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ک۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی جوانان و اختلالات رفتاری
شادروان ، حسن ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استان آذربایجان شرقی
زنده دل ، حسن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران موسسه تحقیقات و انتشارات ایرانگردان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۹ز۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استان سمنان
زنده دل ، حسن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران موسسه تحقیقات و انتشارات ایرانگردان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۹ز۱۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استان همدان
زنده دل ، حسن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران موسسه تحقیقات و انتشارات ایرانگردان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۹ز۱۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استان تهران
زنده دل ، حسن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران موسسه تحقیقات و انتشارات ایرانگردان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۹ز۱۰۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری خلاقانه در شرایط نامطمئن
گلات ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌گ۸‌ت۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات به آسانی حل می شوند اگر...
فرانسیس ، دیو، ۱۹۴۱- ؛  [تهران ] پروانه کارکیا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌ف۴‌م۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توسعه و تضاد :کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۸۶‬,‭ر۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجتماعی بیماری های روانی
کاکرن ، ریموند ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی
گیدنز، آنتونی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌گ۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آدم سازی
ستیر، ویرجینیا، ۱۹۱۶- ۱۹۸۸ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌س۲آ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی کاربردی درباره دو مشکل مهم جهانی " فزونی جمعیت و مواد مخدر "در آستانه قرن بیست و یکم
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دوازده گام :ترک عادتهای ناپسند
گورسکی ، ترنس ؛  نشر گندم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌گ۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9