کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اق‍ت‍ص‍اد -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
خ‍ط ب‍ح‍ران‌( م‍ش‍اوره‌)
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ع‍رف‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ق‍درت‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر
خ‍وس‍ازی‌
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍وراه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ع‍واطف‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍اد
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۱۳ -- - خ‍طب‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ل‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۳-
اف‍ت‍خ‍اری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۴۷-
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
رض‍وان‍پ‍ور، ش‍ب‍ن‍م‌، ۱۳۴۲-
ص‍ح‍رائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۵-
ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
ف‍رش‍ب‍اف‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ل‍ی‍ن‍دن‌ ف‍ی‍ل‍د، گ‍ی‍ل‌
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۰-
م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۵-
م‍ی‍ل‍ر، راب‍رت‌ ف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۴۴-
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲ ق‌
ن‍ص‍ری‌، ق‍دی‍ر، ۱۳۵۰-
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۱۳-
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸-
ک‍ی‍ن‍ان‌، ک‍ی‍ت‌
گ‍ل‍م‍ن‌، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍خ‍ن‌
س‍ف‍ی‍ر ص‍ب‍ح‌
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ع‍ارف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ق‍و
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی تشیع تا تشکیل حوزه علمیه قم ( مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران )
حسینیان ، روح الله ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹‬,‭‌ح۵۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات فقهی ، حقوقی ، فلسفی و اجتماعی
موسوی بجنوردی ، محمد، ۱۳۲۵- ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۵‬,‭‌م۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیاحت غرب ( سرنوشت ارواح پس از مرگ )
نجفی قوچانی ، محمدحسن ، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲ ق ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲/۲۲‬,‭‌ن۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی دینی
توسلی ، غلامعباس ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰‬,‭‌ت۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتدار ملی :جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه
افتخاری ، اصغر، ۱۳۴۷- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ق۳۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مشرب عرفانی امام خمینی (ره )و حافظ :بررسی مضامین مشترک عرفانی دیوان امام و حافظ
فرشبافیان ، احمد ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ع۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگره هنر انقلاب اسلامی
آیت اللهی ، حبیب الله ، ۱۳۱۳- ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‍ه۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی
گلمن ، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۶۱‬,‭‌گ۸‍ه۹۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره خانواده
رضوانپور، شبنم ، ۱۳۴۲- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۶‬,‭ر۶‌م۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زن مثبت :دوره کاملی در رشد دیدگاه مثبت بهبود رابطه ها خود - برانگیختگی شادمان تر بودن ایجاد تغییر بیرون آمدن از کسالت و افسردگی
لیندن فیلد، گیل ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌ل۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی پیامدهای بازیهای ویدئویی - رایانه ای
منطقی ، مرتضی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران موسسه فرهنگ و دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۴۶۹/۱۵‬,‭‌م۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ایران :ساماندهی صنایع کوچک :طرحی در بازسازی ساختار اقتصاد ایران
صحرائیان ، مهدی ، ۱۳۲۵- ؛  تهران معارف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۷‬,‭‌ص۳‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زن و عدالت اجتماعی
هاشمی رفسنجانی ، اکبر، ۱۳۱۳- ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۸۸/۵‬,‭‍ه۲ز۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به مسائل امنیتی ایران :گفتگو با محمدرضا تاجیک ، عباس عبدی ، حسن ره پیک ، علی کریمی مله ، ابراهیم حاجیانی
علینقی ، امیرحسین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۲‬,‭‌ع۸‌ن۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی پیشگیری و ترک اعتیاد به مواد مخدر، الکل و سیگار
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ضروریات و آزمونهای مراجع علوم پایه پزشکی :درسنامه بهداشت
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی
توکلی ، مهین ؛  تهران نشر قو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭‌ت۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌ک۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
نصری ، قدیر، ۱۳۵۰- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۷۶‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت موثر جلسات :چگونه می توان از مشارکت مفید و موثر اشخاص در برگزاری جلسات بهره مند شد
میلر، رابرت فینچ ، ۱۹۴۴- ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴/۵‬,‭‌م۹ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9