کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ع‍داد
اطلاع‍ات‌ .ب‍ان‍ک‌ ش‍ه‍ری‌
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اق‍ت‍ص‍اد -- م‍وادم‍خ‍در -- ای‍ران‌
ب‍ی‍ج‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د،۱۳۸۳-۱۳۶۰
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
روان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ ش‍ی‍دای‍ی‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶ ق‌.
ع‍ش‍ق‌
ف‍ش‍ارروان‍ی‌ ک‍ار
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ق‍رآن‌ - ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
پ‍ول‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
۱ .ام‍ن‍ی‍ت‌ داخ‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌.
 
پدیدآور:
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، ت‍وم‍اس‌، ۱۹۵۱-
آل‍ب‍رت‍ی‌ ، راب‍رت‌E treboR ,itreblA.
اس‍ک‍ات‌ ، ی‍ان‌naJ ,ttocS
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۲۹-
ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌
ج‍م‍ع‍ی‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌
ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
رپ‌، ب‍رت‌truB ,ppaR
س‍وب‍ل‌، ل‍ی‍ن‍داس‌
ظری‍ف‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟-۶۲۷؟ ق‌.
ف‍رن‍ه‍ام‌ ، آدری‍ان‌ ، ۱۹۵۳ - م‌nairdA ,mahnruF .
ق‍ان‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۵-
وای‍ت‍م‍ن‌، م‍ات‍ئ‍و
ک‍ال‍ی‍م‍و، رای‍ج‍اajiaR ,omilaK
گ‍ود، ن‍ان‍س‍ی‌ycnan,doog
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ آور
ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌
ب‍خ‍ش‍ای‍ش‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ ، اداره‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
رس‍ا، رس‍ان‍ش‌ ؛ وزارت‌ ن‍ف‍ت‌ ، ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍الای‍ش‌ و پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
رش‍د
س‍اح‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
س‍خ‍ن‌
ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ی‍دای‍ش‌
پ‍ی‍ک‌ آوی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، نه !
وایتمن ، ماتئو ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگی با همسر کج مدار :راهنمای سازگاری زناشویی برای زنان
گود، نانسی ycnan,doog ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۰۱‬,‭‌گ۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پول
فرنهام ، آدریان ، ۱۹۵۳ - م nairdA ,mahnruF . ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۲۲/۳‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر نوسانات خلقی
اسکات ، یان naJ ,ttocS ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌غ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ابزار وجود :حق مسلم شما ابراز وجود کنید و حق خود را بستانید
آلبرتی ، رابرت E treboR ,itreblA. ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ق۲آ۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عوامل روانی - اجتماعی محیط کار
کالیمو، رایجاajiaR ,omilaK ؛  تهران رسا، رسانش ؛ وزارت نفت ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸۵‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روندهای جدید بین المللی
ظریف ، محمدجواد ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭ظ۴/۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی معین
قانعی ، سعید، ۱۳۳۵- ؛  تهران ساحل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌ق۲۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هفت نوع هوش : شناخت و پرورش قابلیتهای هوشی
آرمسترانگ ، توماس ، ۱۹۵۱- ؛  تهران پیک آوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭آ۴‍ه۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قرآن - مدیریت و علوم سیاسی
عباس نژاد، محسن ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌م۳۴‌ع۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گلی از بوستان خدا
حجتی ، مهدی ؛  قم بخشایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۹/۶۶‬,‭‌ح۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
منطق الطیر / عطار
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟-۶۲۷؟ ق . ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۴۹‬,‭‌ع۶۶۷ ‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد :خود درمانی هدایت شده ( راهنمای مراجع )
سوبل ، لینداس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌س۹ر۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد :خود درمانی هدایت شده ( راهنمای مشاور)
سوبل ، لینداس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌س۹ر۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول
بانک اطلاعات شهری ؛  تهران بانک اطلاعات شهری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۹۳س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت از شخصیت ها، راهنمایی کامل عملی
رپ ، برت truB ,ppaR ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش ، اداره چاپ و نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۲۹۰‬,‭ر۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی برای معتادان
تهران اندیشه آور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کنکاشی بر جنبه های مختلف امنیت عمومی و پلیس
جمعی از نویسندگان ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش ، اداره چاپ و نشر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر مطالعات امنیت عمومی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۲۴۲/۵۶‬,‭آ۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیجه چرا جانی شد؟ ( تحلیلی از رگه های شخصیتی بیجه عامل قتل های زنجیره ای کودکان پاکدشتی )
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۹۳ ‌پ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد موادمخدر ( برآورد هزینه های اقتصادی - اجتماعی موادمخدر در ایران )
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر .موسسه مطالعات و تحقیقات موادمخدر ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9