کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آت‍ش‌ س‍وزی‌ - پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ف‍ران‍س‍ه‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍دز -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
خ‍ان‍واده‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ای‍ران‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍روژی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ق‍رب‍ان‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
م‍وادم‍خ‍در
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ه‍روئ‍ی‍ن‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
۱ .روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ن‍گ‍ار
اش‍ت‍ن‌، راب‍رت‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د غ‍لام‍رض‍ا
خ‍وش‌ زاد، رض‍ا
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍و، آن‍ه‌م‍اری‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍اس‍م‌ اف‌، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍ودآب‍ادی‌، اح‍م‍د
م‍ری‌ م‍اردن‌ و لاس‍ک‍وئ‍ز
م‍ن‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍وام‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ س‍ام‍رس‍ت‌
پ‍ی‍رس‍ون‌، دای‍ان‌
ک‍ار، آل‍ن‌
ک‍اک‍وئ‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ک‍ورت‍ه‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
گ‍اردر، ی‍وس‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آری‍اب‍ان‌
آف‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌: ک‍ی‍اطب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ چ‍اپ‌
دان‍ژه‌
راه‌ ش‍ی‍ری‌
روان‌
س‍م‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
ن‍ق‍ش‌
ن‍گ‍ار اس‍ع‍دی‌
پ‍ای‍گ‍ان‌
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ت‍ن‍دی‍س‌
ک‍ردگ‍اری‌
ک‍ل‍ب‍ه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم رفتاری
حسن زاده ، رمضان ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ح۵۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاخه های سوخته
حسینی ، سید غلامرضا ؛  تهران آفتاب توسعه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۵۳‌ش۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پی جویی حریق
خوش زاد، رضا ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۱۸۰‬,‭‌خ۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گامی در شناخت مواد مخدر و روانگردان
کاکوئی ، عیسی ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش ، اداره چاپ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۱۷۶‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( راهنمای شیوه درمانی مراحل تغییر)
مری ماردن و لاسکوئز ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مهارتهای اساسی زندگی ویژه خانواده مددجویان
تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۸۸۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خانواده :تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده
منادی ، مرتضی ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌م۷۶۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایدز به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل ، علائم و نشانه ها...
محمودآبادی ، احمد ؛  مشهد کردگاری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۳۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌ق۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
کار، آلن ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ک۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های شغلی با تاکید بر :آسیب های شغلی ناشی از مواد روانگران
اسعدی ، نگار ؛  تهران نگار اسعدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هروئین
اشتن ، رابرت ؛  تهران تیمورزاده : طبیب : کیاطب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‍ه ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی پیشگیری از اعتیاد جوانان
قم نقش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۲۴۸۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طفل بزهکار کیست ، روش اصلاح و تربیت او چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲ط۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چگونه اعتیادم را ترک کنم ؟ :راهنمای کامل سم زدایی
قاسم اف ، محمد ؛  تهران راه شیری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ماده مخدر :عقاید مسموم کننده
کورته ، فرانسیس ؛  تهران پایگان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف۴،‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرد داستان فروش
گاردر، یوستین ؛  تهران کتابسرای تندیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۸۹۵۱/۲۸‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دزیره
سلینکو، آنه ماری ؛  تهران آریابان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌س۸د۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاتالینا
موام ، ویلیام سامرست ؛  تهران سمیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۸‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چارداش
پیرسون ، دایان ؛  تهران کلبه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌پ۹۷۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9