کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Drug dependent People
Druge abuse
drug abuse
drug trafficker
endocytosis
engagement
juvenile
methadone maintenance therapy
opioid addict and addict stimulats
student
thinking styles
ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌
س‍م‌زدای‍ی‌( ب‍ه‍داش‍ت‌)
ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌
م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌--س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
م‍واد م‍خ‍در --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د--ق‍اچ‍اق‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا--ای‍ال‍ات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ --درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ری‌، ف‍رزاد
ارب‍اب‌، ح‍م‍زه‌
اع‍ظم‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
اک‍ب‍ری‌، ی‍ون‍س‌
ب‍ارک‍ل‍ی‌، راس‍ل‌ ا.
ب‍اق‍ری‌، اک‍رم‌
ت‍خ‍وار، اع‍ظم‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ خ‍واه‌ ، طی‍ب‍ه‌
خ‍س‍روی‌ ت‍رازگ‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ش‍او، ب‍رای‍ان‌ اف‌
ش‍ی‍ری‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ام‍ی‍ری‌، س‍ی‍درض‍ا
ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌ زاده‌، ح‍ام‍د
م‍ل‍ک‍ی‍اری‌، رض‍ا
ن‍خ‍ع‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ک‍ان‌، پ‍ل‌ رک‍س‍ت‍ون‌
ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌ زاده‌ ، ج‍واد
ک‍وک‌، م‍ی‍چ‍ل‌ اس‍ک‍وف‍رو
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ف‍رش‍ی‍ده‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
اطلاع‍ات‌ :س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اطلاع‍ات‌:]دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ب‍ه‍داش‍ت‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
رش‍د
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و ترک آن (به زبان ساده )
شاو، برایان اف ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ش۲،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی فرهنگی در ایران
صالحی امیری ، سیدرضا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲۱‬,‭‌ص۲آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کودکان نافرمان :برنامه آموزش والدین
بارکلی ، راسل ا. ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵‬,‭‌ب۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه بدن را از تمامی سموم پاک کنیم :برنامه چهار هفته ای سم زدایی کامل بدن برای رسیدن به سلامتی ، انرژی ، شادابی و سرزندگی بیشتر
کوک ، میچل اسکوفرو ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۳‬,‭‌ک۹‌چ ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مت آمفتامین از علوم پایه تا درمان
تهران اطلاعات :]دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و جنگ های معاصر
کان ، پل رکستون ؛  تهران اطلاعات :ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۶‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل فضایی بزه سوء مصرف مواد مخدر
خسروی ترازگ ، معصومه ؛  فردوس مشهد ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر برنامه های تصویر سازی ذهنی هدایت شده و تمرین منتخب هوازی بر بازتوانی افراد وابسته به مواد مخدر
عنایتی زاده ، حامد ؛  فردوس مشهد تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش به مصرف مواد و الکل بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان مقطع متوسطه
شیری ، پیمان ؛  آزاد اسلامی -واحد تنکابن ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر
اعظمی ، یوسف ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین کیفیت دلبستگی والدینی و گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در بین نوجوانان ( مطالعه مردی نوجوانان دختر و پسر دبیرستان های دولتی شهر ساری
باقری ، اکرم ؛  آزاد- واحد بابل علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۶۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخش درمان فرا شناخت به شیوه گروهی بر نگرش های ناکارآمد و کنترل فکر معتادین مرد تحت درمان متادون
ارباب ، حمزه ؛  آزاد- واحد یزد ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل درک شده مصرف مت آمفتامین در حین درمان نگهدارنده با متادون در بیماران مراکز درمان اعتیاد شهر بهارستان در سال ۱۳۹۱
کبریایی زاده ، جواد ؛  علوم پزشکی تهران بهداشت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پروفایل ANRim ها در حضور و عدم حضور مرفین در رده سلولی C-)2(FB
نخعی سیستانی ، روح الله ؛  تربیت مدرس علوم زیستی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی مشاوران مراکز ترک اعتیاد با سایر مراکز مشاوره
تخوار، اعظم ؛  علامه طباطبایی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر میزان عود اعتیاد
ملکیاری ، رضا ؛  آزاد اسلامی -واحد آمل ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش به مصرف مواد در معتادان بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های تفکر مادران آنها
حقیقت خواه ، طیبه ؛  آزاد اسلامی ، واحد استان مرکزی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تغییرات رفتار و نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر در دوره دانشجویی و عوامل اجتماعی موثر بر آن
اکبری ، یونس ؛  خوارزمی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سطح پرخاشگری ، گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در معتادان به مواد مخدر، محرک و جامعه بهنجار
اختری ، فرزاد ؛  آزاد- واحد اردبیل ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
علل و عوامل وقوع قاچاق مواد مخدر در بین محکومان شهرستان های اندیمشک و دزفول
کیهانی ، فرشیده ؛  آزاد- واحد همدان ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9