کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۹۶- ۱۴۰۰
روان‌درم‍ان‍گ‍ران‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
س‍م‍ن‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ص‍رف‌ م‍واد
ک‍اردرم‍ان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اص‍ل‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍زاد، م‍ح‍م‍د
اف‍ض‍ل‍ی‌ گ‍روه‌، زه‍را
ب‍ق‍ای‍ی‌ س‍راب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ه‍ل‍ول‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍وک‍ارزاده‌، ام‍ی‍ر
خ‍س‍روان‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
خ‍س‍روی‌، م‍ح‍س‍ن‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌
س‍ع‍ادت‌ طل‍ب‌، آی‍ت‌
س‍ق‍طی‌ زاد س‍رخ‍اب‌، م‍ح‍س‍ن‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ص‍ادق‍ی‌، وح‍ی‍د
م‍وس‍وی‌ ن‍ور، ع‍ل‍ی‌
م‍وش‍ای‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
آرون‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز ن‍وی‍ن‌
ت‍ه‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ و ال‍ه‍ی‍ات‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ )
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ک‍رم‍ان‌)
س‍ن‍اگ‍س‍ت‍ر
ف‍ره‍وم‍ت‌
ن‍ش‍ر ت‍رخ‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت ایستگاه های بازرسی و مکان یابی بهینه با استفاده از SIG (مطالعه موردی :ایستگاه بازرسی مرصاد راین )
افضلی گروه ، زهرا ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (کرمان )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۶۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش سازمان های منطقه ای در مبارزه با مواد مخدر
صادقی ، وحید ؛  آزاد اسلامی واحد تهران غرب ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۵۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه بستره اجتماعی نوجوانان و جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی و میزان اشتیاق به درمان درآنها( مورد مطالعه شهر بیرجند)
خسروی ، محسن ؛  آزاد اسلامی واحد گناباد ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :نزول هستی به نیستی
بهلولی ، حسین ؛  اصفهان سناگستر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی )
تهران اندیشه سبز نوین   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۹۱۳‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اجتماعی شدن
بقایی سرابی ، علی ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۷‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری مغز )SCDt( و نوروفیدبک بر روی کارکردهای شناختی لوب فرونتال و ولع مصرف در افراد سوء مصرف کننده مواد
خسروانیان ، بهروز ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نیازسنجی دوره ها و روش های آموزشی پیشگیری از مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران
سعادت طلب ، آیت ؛  تهران تهران   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه شیوع شناسی اعتیاد به مواد مخدر در ایران از سال ۱۳۷۵ تا۱۳۹۵
دلاور، علی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۹۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی نقش کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد و ارائه الگوهای مناسب ایرانی ( آذربایجان شرقی )
سقطی زاد سرخاب ، محسن ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (استان آذربایجان شرقی )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۴۰۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول پیشگیری از سوءمصرف مواد برای اوایل کودکی راهنمای مبتنی بر پژوهش
تهران آرون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اجتماعی شدن
بقایی سرابی ، علی ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۷‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزارش نشست تخصصی نقدی بر قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر اصلاحیه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مردادماه سال ۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تهران نشر ترخون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی و نوروسایکولوژی اعتیاد
اصفهان فرهومت   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۸۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی روان درمانگران اعتیاد
شریفی ، احسان ؛  اصفهان فرهومت   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭ر ۹‌ش۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر عامل اقتصادی بر گرایش به مصرف مواد مخدر (مطالعه ی موردی معتادان در حال بهبودی در مراکز درمانی شهر کرمان )
جوکارزاده ، امیر ؛  شهید باهنر کرمان حقوق و الهیات   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
برنامه ها و مدل های موفق توانمندسازی سمن های درمانی ، پیشگیری و حمایتی در حوزه اعتیاد
اصل محمد علیزاد، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( آذربایجان شرقی )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۴۱۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۴۱۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر
موسوی نور، علی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۴۱۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در توسعه ی منابع انسانی ( براساس مدل کرک پاتریک )
موشایی ، مرتضی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۵۸۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9