کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ۱ .اع‍ت‍ی‍اد.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.۲ . م‍ع‍ت‍ادان‌.۳ . اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
۱.اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌.۲ . م‍واد م‍خ‍در - م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌.۳ . واح‍د(م‍وادم‍خ‍در.)
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌ ی‍زدی‌، س‍ی‍دع‍ب‍اس‌
ث‍اق‍ب‍ی‌، ف‍ری‍د
ذوال‍ع‍ل‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
ک‍اک‍ی‍ا، ل‍ی‍لا
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
ح‍س‍ن‌ اف‍را
ع‍اب‍د
ن‍ش‍ر آرام‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چرا می گوئیم نه ؟!
ذوالعلی ، مهناز ؛  تهران حسن افرا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ذ۹‌چ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
کاکیا، لیلا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۱۸‌ف‍لا۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول پیشگیری از اعتیاد
ثاقبی ، فرید ؛  اراک انجمن فرهنگی و هنری استان مرکزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ث۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای بهورزان
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای کارکنان و مربیان آموزش بهورزی
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳،‌م۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک